صورتجلسه های هیئت مدیره

صورت جلسه های هیئت مدیره انجمن در سال ۱۳۹۹

صورتجلسه دوم  مورخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

صورتجلسه سوم  مورخ : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صورتجلسه چهارم  مورخ : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                                                             صورتجلسه پنجم مورخ :۱۳۹۹/۱۰/۰۲                                 

                                                                                                                            صورتجلسه ششم مورخ :۱۳۹۹/۱۰/۱۵   

صورت جلسه های هیئت مدیره انجمن در سال ۱۴۰۰

 

صورتجلسه اول  مورخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

صورتجلسه دوم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

صورتجلسه سوم مورخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲                                                       صورتجلسه چهارم مورخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳   

صورتجلسه پنجم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

 

صورتجلسه ششم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

صورتجلسه هفتم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷