صورتجلسه های هیئت مدیره

صورت جلسه های هیئت مدیره انجمن در سال ۱۴۰۰

 

صورتجلسه اول  مورخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

صورتجلسه دوم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

صورتجلسه سوم مورخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲                                                       صورتجلسه چهارم مورخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳   

صورتجلسه پنجم  مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶