اعضای هیئت مدیره انجمن

مهندس سید منصور علاقه بند
رئیس هیئت مدیره
مسئول امور صنفی
دکتر مهدی صادق احمدی
نایب رئیس هیئت مدیره
مسئول کارگروه آموزش
مهندس احسان نوری
عضو هیئت مدیره
خزانه دار انجمن
مهندس مهدی رضایی
عضو هیئت مدیره
مسئول کارگروه پشتیبانی و رفاهی
مهندس مسعود میروکیلی
دبیر انجمن
دبیر انجمن
مهندس الهام اسماعیلی
علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس نجمه نادری
علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس مهدیه پورآدینه
بازرس هیئت مدیره
بازرس
مهندس مهدی جان محمدی
بازرس علی البدل
بازرس علی البدل