اعضای هیئت مدیره انجمن

مهندس مجتبی فرهمند
رئیس هیئت مدیره
مسئول امور صنفی
مهندس مهدی رضایی
نایب رئیس هیئت مدیره

مسئول کارگروه پشتیبانی و رفاهی

مهندس احسان نوری
عضو هیئت مدیره
خزانه دار انجمن
مهندس الهام اسماعیلی
عضو هیئت مدیره

دبیر انجمن

مهندس مسعود میروکیلی
عضو هیئت مدیره
دکتر مهدی صادق احمدی
علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس حمید جلیلیان
علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس منصور علاقه بند
بازرس هیئت مدیره
بازرس
مهندس مهدیه پور آدینه
بازرس علی البدل
بازرس علی البدل