اعضای هیئت مدیره انجمن

مهندس مجتبی فرهمند
رئیس هیئت مدیره
مهندس مهدی رضایی
نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس الهام اسماعیلی
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
مهندس احسان نوری
عضو هیئت مدیره و خزانه دار
مهندس مسعود میروکیلی
عضو هیئت مدیره
دکتر مهدی صادق احمدی
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس حمید جلیلیان
عضو علی البدل هیئت مدیره
مهندس سید منصور سید علاقه بند
بازرس اصلی
مهندس مهدیه پور آدینه
بازرس علی البدل