پرداخت حق عضویت

جهت پرداخت حق عضویت خود میتوانید مبلغ عضویت یا بدهی خود را از طریق سامانه های زیر پرداخت نمایید

  • شماره شبا : IR090170000000105342134000 
  • شماره حساب  : ۰۱۰۵۳۴۲۱۳۴۰۰۰  بانک ملی بنام انجمن صنفی مهندسان معمار یزد
  • شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۲۸۰۲۴ 

یا سامانه پرداخت آنلاین زیر :