گواهینامه عضویت

انجمن صنفی معماران یزد در جهت ارائه خدمات بهتر به اعضای و مشارکت آنان در تصمیم گیری های آتی و ایجاد بستری برای همکاری جامعه معماری از طریق صدور شماره عضویت و کارت عضویت برای اعضای