صورتجلسه های هیئت مدیره

صورت جلسه های هیئت مدیره انجمن در سال 1399

صورتجلسه دوم  مورخ : 1399/08/06

صورتجلسه سوم  مورخ : 1399/08/30

صورتجلسه چهارم  مورخ : 1399/08/30                                                             صورتجلسه پنجم مورخ :1399/10/02                                 

                                                                                                                            صورتجلسه ششم مورخ :1399/10/15   

صورت جلسه های هیئت مدیره انجمن در سال 1400

 

صورتجلسه اول  مورخ : 1400/01/22

صورتجلسه دوم  مورخ : 1400/01/29

صورتجلسه سوم مورخ : 1400/02/22                                                       صورتجلسه چهارم مورخ : 1400/03/23   

صورتجلسه پنجم  مورخ : 1400/04/06

 

صورتجلسه ششم  مورخ : 1400/05/03

صورتجلسه هفتم  مورخ : 1400/05/17

صورتجلسه نهم  مورخ : 1400/06/28                                                                          صورتجلسه دهم  مورخ : 1400/07/18

صورتجلسه یازدهم  مورخ : 1400/08/09