لیست اعضاء

اعضای اصلی و افتخاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد
ردیفنامنام خانوادگیکد ملیتلفن همراهشماره عضویتعضویت
۱علیصادقیان۴۴۳۱۳۲۶۳۹۱۹۱۳۱۵۲۰۲۶۵۳۸۷-۱-۰۰۰۱اصلی
۲محمد کاظمماندگاری۴۴۳۰۵۰۰۳۶۳۹۱۳۱۵۱۹۱۵۳۳۸۷-۱-۰۰۰۲اصلی
۳سید حمید جلیلیان۳۰۷۰۴۲۶۱۹۱۳۱۵۲۱۹۹۰۳۸۷-۱-۰۰۰۳اصلی
۴سید منصور علاقه مند۵۵۸۲۷۶۱۶۹۱۳۱۵۴۹۸۵۹۳۸۷-۱-۰۰۰۴اصلی
۵مجتبیفرهمند۴۴۳۱۷۲۵۸۳۰۹۱۲۲۲۵۱۲۱۸۳۸۷-۱-۰۰۰۵اصلی
۶لیلاموسوی*۷۰۷۲۶۴۹۳۹۱۳۱۵۱۳۶۶۴۳۸۷-۱-۰۰۰۶اصلی
۷محمد حسین مسعودی۴۴۳۲۱۱۱۲۵۹۹۱۳۱۵۱۰۵۵۰۳۸۷-۱-۰۰۰۷اصلی
۸بهروزصالحی۴۴۳۰۴۶۷۴۷۱۹۱۳۱۵۱۴۱۰۹۳۸۷-۱-۰۰۰۸اصلی
۹علی حسنی۴۴۳۱۶۸۳۲۷۵۹۱۳۱۵۴۶۶۲۵۳۸۷-۱-۰۰۰۹اصلی
۱۰سید محمد حسینآیت اللهی۴۴۳۲۴۸۴۰۹۸۹۱۳۱۵۱۹۰۳۱۳۹۳-۱-۰۰۱۰اصلی
۱۱نریمانفرحزا۳۳۹۰۱۶۸۶۹۱۳۳۵۰۴۶۲۵۳۹۳-۱-۰۰۱۱اصلی
۱۲هادیاکبرپور۴۴۳۱۶۶۲۴۷۲۹۱۳۳۵۴۶۵۸۸۳۹۳-۱-۰۰۱۲اصلی
۱۳پدرام پسران۳۹۳۱۰۰۱۳۹۱۳۱۵۳۱۸۸۰۳۹۳-۱-۰۰۱۳اصلی
۱۴محمدجانفدا۴۴۳۰۴۳۷۰۱۷۹۱۳۱۵۱۲۲۳۹۳۹۳-۱-۰۰۱۴اصلی
۱۵مهدیهپورآدینه۴۴۳۱۸۶۷۷۱۶۹۱۳۱۵۹۰۱۱۳۳۹۳-۱-۰۰۱۵اصلی
۱۶مهدیرضایی۴۴۳۳۴۵۹۶۰۷۹۱۳۳۵۹۲۱۹۸۳۹۳-۱-۰۰۱۶اصلی
۱۷محمدرضانقصان محمدی۴۴۳۲۶۰۹۹۶۶۹۱۴۱۵۳۱۵۱۰۳۸۷-۱-۰۰۱۷اصلی
۱۸شیدا چنگیزی۲۱۲۱۵۲۲۰۳۴۹۱۳۲۵۰۵۵۸۶۳۹۲-۱-۰۰۱۸اصلی
۱۹هدیصادقیان۴۴۳۱۸۱۴۶۹۸۹۱۳۳۵۱۹۶۴۴۳۹۰-۱-۰۰۱۹اصلی
۲۰احساننوری۴۴۳۳۴۶۱۴۱۵۹۱۳۱۵۱۷۴۹۲۳۹۳-۱-۰۰۲۰اصلی
۲۱الهاماسماعیلی۴۴۵۹۶۸۹۱۵۴۹۱۳۱۵۷۷۳۰۲۳۹۳-۱-۰۰۲۱اصلی
۲۲آرزوامیدی*۷۰۲۴۹۵۳۹۹۱۳۳۵۹۹۵۲۵۳۹۳-۱-۰۰۲۲اصلی
۲۳لادناوحدی۳۰۵۰۱۹۱۳۴۱۹۱۳۳۹۱۱۵۷۸۳۹۳-۱-۰۰۲۳اصلی
۲۴مهساآسایش۲۹۹۱۵۴۲۳۹۱۹۱۳۳۵۳۳۰۷۲۳۹۳-۱-۰۰۲۴اصلی
۲۵سحرصحاف نیا۴۴۳۱۸۱۴۵۲۳۹۱۳۴۵۱۸۱۱۶۳۹۳-۱-۰۰۲۵اصلی
۲۶مریمتوفیق۱۵۵۰۵۰۲۸۶۷۹۱۳۸۶۰۰۳۱۳۳۹۳-۱-۰۰۲۶اصلی
۲۷محمدبابائی زارچ۴۴۳۲۳۱۵۲۶۱۹۱۳۳۵۷۴۷۸۷۳۹۳-۱-۰۰۲۷اصلی
۲۸علیجدیدی*۷۵۳۰۶۸۱۶۹۱۲۵۳۴۶۹۹۰۳۹۳-۱-۰۰۲۸اصلی
۲۹سید عباسقیومی۲۵۳۹۷۸۵۱۵۸۹۱۳۳۵۳۱۰۷۳۳۹۳-۱-۰۰۲۹اصلی
۳۰مهدیجانمحمدی۶۳۹۴۹۷۱۷۳۹۱۳۸۶۰۲۱۸۰۳۹۳-۱-۰۰۳۰اصلی
۳۱مهدیصادق احمدی۹۴۲۸۶۴۸۵۹۹۱۳۳۵۴۵۴۱۹۳۹۳-۱-۰۰۳۱اصلی
۳۲امیر رضاصادقیان۴۴۳۲۴۹۳۶۸۲۹۱۳۱۵۳۳۴۷۶۳۹۳-۱-۰۰۳۲اصلی
۳۳وحیدهرفیع فر۴۴۳۰۶۰۷۳۶۲۹۱۲۲۰۷۶۳۳۵۳۹۳-۱-۰۰۳۳اصلی
۳۴سید محمد رضااعلایی۴۴۳۳۳۹۳۹۲۴۹۱۳۲۵۱۳۶۵۱۳۹۳-۱-۰۰۳۴اصلی
۳۵حامدچاووش یزدی۴۴۲۰۱۵۷۸۹۵۹۱۳۳۵۶۹۶۳۹۳۹۳-۲-۰۰۳۵افتخاری
۳۶سید ابوالفضلسلمانیان۴۴۳۱۶۰۲۶۵۸۹۱۳۳۵۴۷۴۱۹۳۹۳-۲-۰۰۳۶افتخاری
۳۷محمد تقیفهیمی۴۴۳۴۲۸۷۸۶۹۱۳۳۵۹۰۶۴۰۳۹۳-۱-۰۰۳۷اصلی
۳۸نجمهنادری۴۴۳۲۵۲۶۴۶۷۹۱۳۳۵۷۶۴۲۸۳۹۳-۱-۰۰۳۸اصلی
۳۹نسیریننصیریانی۴۴۳۰۶۵۶۰۲۹۹۱۳۱۵۴۵۷۴۴۳۹۳-۱-۰۰۳۹اصلی
۴۰فاطمهصفائیان۴۴۳۳۲۸۵۶۴۱۹۱۳۲۷۳۳۷۹۴۳۹۳-۱-۰۰۴۰اصلی
۴۱هانیهذهب زاده۴۴۳۳۵۲۹۷۱۰۹۱۳۵۳۸۸۱۸۶۳۹۳-۲-۰۰۴۱افتخاری
۴۲بهزادوارسته*۷۹۸۰۳۲۰۲۹۱۳۱۵۴۸۸۸۳۳۹۳-۲-۰۰۴۲افتخاری
۴۳محمدآقاجعفری ها۴۴۲۰۰۶۵۳۳۸۹۱۳۱۵۴۸۴۸۹۳۹۳-۲-۰۰۴۳افتخاری
۴۴نرگسچوبداری۴۴۳۲۳۴۳۵۸۳۹۱۳۲۵۹۰۳۷۴۳۹۳-۱-۰۰۴۴اصلی
۴۵سید عباس مشکاتی۴۴۳۱۵۳۰۵۲۵۹۱۳۳۵۱۴۳۰۱۳۹۳-۱-۰۰۴۵اصلی
۴۶سید محمدرضافهیمی۴۴۳۲۴۴۹۸۹۶۹۱۳۳۵۲۲۲۱۸۳۹۳-۱-۰۰۴۶اصلی
۴۷محمد مهدیفخرالدین۴۴۳۱۶۷۱۲۳۴۹۱۲۵۱۵۴۰۶۲۳۹۳-۱-۰۰۴۷اصلی
۴۸مهدیزارع باغبیدی۵۵۲۰۰۰۴۳۲۳۹۱۲۰۸۹۱۶۸۶۳۹۴-۲-۰۰۴۸افتخاری
۴۹مسعودمیروکیلی۴۴۳۲۳۴۶۹۰۶۹۱۳۳۵۸۵۶۴۸۳۹۴-۱-۰۰۴۹اصلی
۵۰محمودشایان فرد۴۴۳۲۷۷۳۷۳۱۹۱۳۱۵۹۹۲۹۸۳۹۴-۱-۰۰۵۰اصلی
۵۱آزادهانصاری۴۴۳۲۴۸۴۰۹۸۹۱۳۲۵۹۲۰۳۷۳۹۴-۱-۰۰۵۱اصلی
۵۲علی محمدزارع بیدکی۴۴۳۹۲۴۸۷۳۸۹۱۳۱۵۳۳۴۷۴۳۹۴-۱-۰۰۵۲اصلی
۵۳سید مجتبیمیرحسینی۴۴۳۳۳۴۰۸۱۲۹۱۳۳۵۳۴۹۱۹۳۹۴-۱-۰۰۵۳اصلی
۵۴زکیهبردستانی۴۴۳۳۵۸۴۳۸۱۹۱۳۲۷۴۹۶۷۱۳۹۴-۱-۰۰۵۴اصلی
۵۵سمیهامیدواری۴۴۳۱۸۲۱۷۸۳۹۱۳۲۵۷۸۷۲۵۳۹۴-۱-۰۰۵۵اصلی
۵۶مریمامیدواری۴۴۳۲۷۴۲۶۷۴۹۱۳۲۵۸۵۲۳۷۳۹۴-۲-۰۰۵۶افتخاری
۵۷مرجان عنایت اللهی*۷۱۲۸۷۶۷۱۹۱۳۳۵۸۳۳۵۱۳۹۴-۱-۰۰۵۷اصلی
۵۸خلیلجعفری نعیمی۴۴۳۱۱۰۲۹۵۷۹۱۳۱۵۲۷۴۴۴۳۹۴-۲-۰۰۵۸افتخاری
۵۹سعیدشایگان۴۴۳۰۵۵۹۰۰۷۹۱۳۳۵۱۲۳۲۰۳۹۴-۲-۰۰۵۹افتخاری
۶۰سید مصطفیصالحی۴۴۸۹۶۴۴۹۶۵۹۱۲۱۱۸۰۷۸۸۳۹۴-۲-۰۰۶۰افتخاری
۶۱سید هادیصالحی۴۴۳۳۴۱۰۷۹۹۹۱۳۳۵۶۰۶۹۲۳۹۴-۱-۰۰۶۱اصلی
۶۲مریم الساداتصالحی۴۴۳۳۴۵۱۴۷۹۹۰۱۰۷۴۴۶۵۵۳۹۴-۲-۰۰۶۲افتخاری
۶۳سمیهصدیقی خویدک۴۴۳۱۸۹۲۵۰۸۹۱۳۲۷۴۴۷۰۶۳۹۴-۱-۰۰۶۳اصلی
۶۴امیر محمد صادقیان۴۴۳۲۴۹۳۶۸۲۹۱۳۱۵۹۸۶۱۳۳۹۴-۱-۰۰۶۴اصلی
۶۵اکرم الساداتخیر السادات۴۴۳۲۵۱۰۶۳۳۹۱۳۳۵۶۸۸۵۱۳۹۴-۱-۰۰۶۵اصلی
۶۶امیرحسینصالحی۴۴۳۳۲۸۸۷۹۹۹۱۳۳۵۱۷۰۴۲۳۹۳-۱-۰۰۶۶اصلی
۶۷فاطمه الساداتموسوی۵۶۱۰۰۰۲۹۳۱۹۱۳۰۹۷۸۰۶۷۳۹۴-۲-۰۰۶۷افتخاری
۶۸محسنعباسی هرفته۴۴۳۱۷۲۸۵۵۴۹۱۳۳۵۱۳۰۵۲۳۹۶-۲-۰۰۶۸افتخاری
۶۹علیرضاپورسلمانی۴۴۳۲۷۱۱۴۰۱۹۱۲۲۴۵۶۶۸۶۳۹۶-۱-۰۰۶۹اصلی
۷۰محمد امینجلیلی۴۴۳۳۳۸۲۰۴۳۹۱۳۳۵۷۲۰۴۸۳۹۶-۱-۰۰۷۰اصلی
۷۱نیکزادعلیمرادی۳۳۴۱۲۵۶۳۸۵۹۱۳۱۵۹۶۵۵۴۳۹۶-۱-۰۰۷۱اصلی
۷۲جوادمعتمدزاده۴۴۳۲۴۷۵۱۵۳۹۱۳۳۵۵۰۹۶۱۳۹۶-۱-۰۰۷۲اصلی
۷۳محمودفلکیان۴۴۳۳۶۳۷۲۵۴۹۱۳۲۵۲۶۹۱۶۳۹۶-۲-۰۰۷۳افتخاری
۷۴مهدیقاضی نسب۴۴۶۹۶۷۱۰۵۳۹۱۳۳۵۲۴۷۷۰۳۹۶-۱-۰۰۷۴اصلی
۷۵ایمانبدخش۳۰۵۲۲۱۴۴۰۳۹۱۳۱۹۱۴۴۶۳۳۹۶-۱-۰۰۷۵اصلی
۷۶علی دانشیان۴۴۳۳۶۴۲۵۴۱۹۱۳۱۵۱۲۲۲۵۳۹۶-۱-۰۰۷۶اصلی
۷۷امیر عباسعلمدار یزدی۴۴۳۲۴۲۸۳۸۴۹۱۳۱۵۱۱۲۲۵۳۹۶-۱-۰۰۷۷اصلی
۷۸هانیه الهیان۴۴۲۰۳۱۳۷۳۰۹۱۳۴۵۱۰۸۷۴۳۹۶-۲-۰۰۷۸افتخاری
۷۹نازلی جعفر بیگی*۱۳۴۴۲۱۰۴۹۱۳۱۵۱۱۲۲۵۳۹۷-۲-۰۰۷۹افتخاری
۸۰پدرام جعفر بیگی*۸۱۶۸۲۳۲۸۹۱۳۳۵۱۵۱۴۵۳۹۷-۱-۰۰۸۰اصلی
۸۱ناهیدمیرزائی*۷۹۵۱۹۱۳۱۹۱۳۲۵۴۱۳۷۳۳۹۷-۱-۰۰۸۱اصلی
۸۲محمد رضاشاه حسینی۹۱۳۱۵۱۰۷۹۴۳۸۷-۱-۰۰۸۲اصلی
۸۳محمود جلالیان۴۴۳۲۵۵۹۷۵۶۹۱۹۷۱۴۰۷۳۳۳۹۷-۱-۰۰۸۳اصلی
۸۴شهربانو جلالیان۳۹۸۹۵۳۸۶۹۱۲۱۴۵۴۱۸۴۳۹۷-۱-۰۰۸۴
۸۵میثمکارگرشوروکی۴۴۳۳۳۷۷۱۲۰
۸۶زهرهشیخ جعفری۴۴۳۳۴۷۱۷۱۲۹۱۳۳۵۹۰۰۲۰۳۹۸-۱-۰۰۸۶
۸۷بهنامسلطانی ۴۴۲۰۲۴۴۲۲۴۳۹۸-۲-۰۰۸۷
۸۸مژگانپاک چشم ۴۴۲۰۲۳۸۱۶۱۳۹۸-۲-۰۰۸۸
۸۹سمیه داوودی ۲۴۹۱۱۷۸۱۹۲۹۱۳۱۵۷۳۵۵۷۳۹۸-۱-۰۰۸۹
۹۰حسینزارعی پور۲۴۲۰۰۱۶۱۳۰۹۳۶۶۱۴۱۰۸۲۳۹۸-۱-۰۰۹۰
۹۱سپهرمعتقد۵۸۸۵۱۲۲۴۹۱۲۳۹۰۰۰۷۳۳۹۸-۱-۰۰۹۱
۹۲احمدشاکر اردکانی ۴۴۴۹۲۷۹۹۲۱۹۱۳۳۵۹۳۰۰۸۳۹-۱-۰۰۹۲