لیست اعضاء

اعضای اصلی و افتخاری انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد
ردیفنامنام خانوادگیتلفن همراهشماره عضویتعضویت
۱علیصادقیان۹۱۳۱۵۲۰۲۶۵۳۸۷-۱-۰۰۰۱اصلی
۲محمد کاظمماندگاری۹۱۳۱۵۱۹۱۵۳۳۸۷-۱-۰۰۰۲اصلی
۳سید حمید جلیلیان۹۱۳۱۵۲۱۹۹۰۳۸۷-۱-۰۰۰۳اصلی
۴سید منصور علاقه مند۹۱۳۱۵۴۹۸۵۹۳۸۷-۱-۰۰۰۴اصلی
۵مجتبیفرهمند۹۱۲۲۲۵۱۲۱۸۳۸۷-۱-۰۰۰۵اصلی
۶لیلاموسوی۹۱۳۱۵۱۳۶۶۴۳۸۷-۱-۰۰۰۶اصلی
۷محمد حسین مسعودی۹۱۳۱۵۱۰۵۵۰۳۸۷-۱-۰۰۰۷اصلی
۸بهروزصالحی۹۱۳۱۵۱۴۱۰۹۳۸۷-۱-۰۰۰۸اصلی
۹علی حسنی۹۱۳۱۵۴۶۶۲۵۳۸۷-۱-۰۰۰۹اصلی
۱۰سید محمد حسینآیت اللهی۹۱۳۱۵۱۹۰۳۱۳۹۳-۱-۰۰۱۰اصلی
۱۱نریمانفرحزا۹۱۳۳۵۰۴۶۲۵۳۹۳-۱-۰۰۱۱اصلی
۱۲هادیاکبرپور۹۱۳۳۵۴۶۵۸۸۳۹۳-۱-۰۰۱۲اصلی
۱۳پدرام پسران۹۱۳۱۵۳۱۸۸۰۳۹۳-۱-۰۰۱۳اصلی
۱۴محمدعلیجانفدا۹۱۳۱۵۱۲۲۳۹۳۹۳-۱-۰۰۱۴اصلی
۱۵مهدیهپورآدینه۹۱۳۱۵۹۰۱۱۳۳۹۳-۱-۰۰۱۵اصلی
۱۶مهدیرضایی۹۱۳۳۵۹۲۱۹۸۳۹۳-۱-۰۰۱۶اصلی
۱۷محمدرضانقصان محمدی۹۱۴۱۵۳۱۵۱۰۳۸۷-۱-۰۰۱۷اصلی
۱۸شیدا چنگیزی۹۱۳۲۵۰۵۵۸۶۳۹۲-۱-۰۰۱۸اصلی
۱۹هدیصادقیان۹۱۳۳۵۱۹۶۴۴۳۹۰-۱-۰۰۱۹اصلی
۲۰احساننوری۹۱۳۱۵۱۷۴۹۲۳۹۳-۱-۰۰۲۰اصلی
۲۱الهاماسماعیلی۹۱۳۱۵۷۷۳۰۲۳۹۳-۱-۰۰۲۱اصلی
۲۲آرزوامیدی۹۱۳۳۵۹۹۵۲۵۳۹۳-۱-۰۰۲۲اصلی
۲۳لادناوحدی۹۱۳۳۹۱۱۵۷۸۳۹۳-۱-۰۰۲۳اصلی
۲۴مهساآسایش۹۱۳۳۵۳۳۰۷۲۳۹۳-۱-۰۰۲۴اصلی
۲۵سحرصحاف نیا۹۱۳۴۵۱۸۱۱۶۳۹۳-۱-۰۰۲۵اصلی
۲۶مریمتوفیق۹۱۳۸۶۰۰۳۱۳۳۹۳-۱-۰۰۲۶اصلی
۲۷محمدبابائی زارچ۹۱۳۳۵۷۴۷۸۷۳۹۳-۱-۰۰۲۷اصلی
۲۸علیجدیدی۹۱۲۵۳۴۶۹۹۰۳۹۳-۱-۰۰۲۸اصلی
۲۹سید عباسقیومی۹۱۳۳۵۳۱۰۷۳۳۹۳-۱-۰۰۲۹اصلی
۳۰مهدیجانمحمدی۹۱۳۸۶۰۲۱۸۰۳۹۳-۱-۰۰۳۰اصلی
۳۱مهدیصادق احمدی۹۱۳۳۵۴۵۴۱۹۳۹۳-۱-۰۰۳۱اصلی
۳۲امیر رضاصادقیان۹۱۳۱۵۳۳۴۷۶۳۹۳-۱-۰۰۳۲اصلی
۳۳وحیدهرفیع فر۹۱۲۲۰۷۶۳۳۵۳۹۳-۱-۰۰۳۳اصلی
۳۴سید محمد رضااعلایی۹۱۳۲۵۱۳۶۵۱۳۹۳-۱-۰۰۳۴اصلی
۳۵حامدچاووش یزدی۹۱۳۳۵۶۹۶۳۹۳۹۳-۲-۰۰۳۵افتخاری
۳۶سید ابوالفضلسلمانیان۹۱۳۳۵۴۷۴۱۹۳۹۳-۲-۰۰۳۶افتخاری
۳۷محمد تقیفهیمی۹۱۳۳۵۹۰۶۴۰۳۹۳-۱-۰۰۳۷اصلی
۳۸نجمهنادری۹۱۳۳۵۷۶۴۲۸۳۹۳-۱-۰۰۳۸اصلی
۳۹نسیریننصیریانی۹۱۳۱۵۴۵۷۴۴۳۹۳-۱-۰۰۳۹اصلی
۴۰فاطمهصفائیان۹۱۳۲۷۳۳۷۹۴۳۹۳-۱-۰۰۴۰اصلی
۴۱هانیهذهب زاده۹۱۳۵۳۸۸۱۸۶۳۹۳-۲-۰۰۴۱افتخاری
۴۲بهزادوارسته۹۱۳۱۵۴۸۸۸۳۳۹۳-۲-۰۰۴۲افتخاری
۴۳محمدآقاجعفری ها۹۱۳۱۵۴۸۴۸۹۳۹۳-۲-۰۰۴۳افتخاری
۴۴نرگسچوبداری۹۱۳۲۵۹۰۳۷۴۳۹۳-۱-۰۰۴۴اصلی
۴۵سید عباس مشکاتی۹۱۳۳۵۱۴۳۰۱۳۹۳-۱-۰۰۴۵اصلی
۴۶سید محمدرضافهیمی۹۱۳۳۵۲۲۲۱۸۳۹۳-۱-۰۰۴۶اصلی
۴۷محمد مهدیفخرالدین۹۱۲۵۱۵۴۰۶۲۳۹۳-۱-۰۰۴۷اصلی
۴۸مهدیزارع باغبیدی۹۱۲۰۸۹۱۶۸۶۳۹۴-۲-۰۰۴۸افتخاری
۴۹مسعودمیروکیلی۹۱۳۳۵۸۵۶۴۸۳۹۴-۱-۰۰۴۹اصلی
۵۰محمودشایان فرد۹۱۳۱۵۹۹۲۹۸۳۹۴-۱-۰۰۵۰اصلی
۵۱آزادهانصاری۹۱۳۲۵۹۲۰۳۷۳۹۴-۱-۰۰۵۱اصلی
۵۲علی محمدزارع بیدکی۹۱۳۱۵۳۳۴۷۴۳۹۴-۱-۰۰۵۲اصلی
۵۳سید مجتبیمیرحسینی۹۱۳۳۵۳۴۹۱۹۳۹۴-۱-۰۰۵۳اصلی
۵۴زکیهبردستانی۹۱۳۲۷۴۹۶۷۱۳۹۴-۱-۰۰۵۴اصلی
۵۵سمیهامیدواری۹۱۳۲۵۷۸۷۲۵۳۹۴-۱-۰۰۵۵اصلی
۵۶مریمامیدواری۹۱۳۲۵۸۵۲۳۷۳۹۴-۲-۰۰۵۶افتخاری
۵۷مرجان عنایت اللهی۹۱۳۳۵۸۳۳۵۱۳۹۴-۱-۰۰۵۷اصلی
۵۸خلیلجعفری نعیمی۹۱۳۱۵۲۷۴۴۴۳۹۴-۲-۰۰۵۸افتخاری
۵۹سعیدشایگان۹۱۳۳۵۱۲۳۲۰۳۹۴-۲-۰۰۵۹افتخاری
۶۰سید مصطفیصالحی۹۱۲۱۱۸۰۷۸۸۳۹۴-۲-۰۰۶۰افتخاری
۶۱سید هادیصالحی۹۱۳۳۵۶۰۶۹۲۳۹۴-۱-۰۰۶۱اصلی
۶۲مریم الساداتصالحی۹۰۱۰۷۴۴۶۵۵۳۹۴-۲-۰۰۶۲افتخاری
۶۳سمیهصدیقی خویدک۹۱۳۲۷۴۴۷۰۶۳۹۴-۱-۰۰۶۳اصلی
۶۴امیر محمد صادقیان۹۱۳۱۵۹۸۶۱۳۳۹۴-۱-۰۰۶۴اصلی
۶۵اکرم الساداتخیر السادات۹۱۳۳۵۶۸۸۵۱۳۹۴-۱-۰۰۶۵اصلی
۶۶امیرحسینصالحی۹۱۳۳۵۱۷۰۴۲۳۹۳-۱-۰۰۶۶اصلی
۶۷فاطمه الساداتموسوی۹۱۳۰۹۷۸۰۶۷۳۹۴-۲-۰۰۶۷افتخاری
۶۸محسنعباسی هرفته۹۱۳۳۵۱۳۰۵۲۳۹۶-۲-۰۰۶۸افتخاری
۶۹علیرضاپورسلمانی۹۱۲۲۴۵۶۶۸۶۳۹۶-۱-۰۰۶۹اصلی
۷۰محمد امینجلیلی۹۱۳۳۵۷۲۰۴۸۳۹۶-۱-۰۰۷۰اصلی
۷۱نیکزادعلیمرادی۹۱۳۱۵۹۶۵۵۴۳۹۶-۱-۰۰۷۱اصلی
۷۲جوادمعتمدزاده۹۱۳۳۵۵۰۹۶۱۳۹۶-۱-۰۰۷۲اصلی
۷۳محمودفلکیان۹۱۳۲۵۲۶۹۱۶۳۹۶-۲-۰۰۷۳افتخاری
۷۴مهدیقاضی نسب۹۱۳۳۵۲۴۷۷۰۳۹۶-۱-۰۰۷۴اصلی
۷۵ایمانبدخش۹۱۳۱۹۱۴۴۶۳۳۹۶-۱-۰۰۷۵اصلی
۷۶علی دانشیان۹۱۳۱۵۱۲۲۲۵۳۹۶-۱-۰۰۷۶اصلی
۷۷امیر عباسعلمدار یزدی۹۱۳۱۵۱۱۲۲۵۳۹۶-۱-۰۰۷۷اصلی
۷۸هانیه الهیان۹۱۳۴۵۱۰۸۷۴۳۹۶-۲-۰۰۷۸افتخاری
۷۹نازلی جعفر بیگی۹۱۳۱۵۱۱۲۲۵۳۹۷-۲-۰۰۷۹افتخاری
۸۰پدرام جعفر بیگی۹۱۳۳۵۱۵۱۴۵۳۹۷-۱-۰۰۸۰اصلی
۸۱ناهیدمیرزائی۹۱۳۲۵۴۱۳۷۳۳۹۷-۱-۰۰۸۱اصلی
۸۲محمد رضاشاه حسینی۹۱۳۱۵۱۰۷۹۴۳۸۷-۱-۰۰۸۲اصلی
۸۳محمود جلالیان۹۱۹۷۱۴۰۷۳۳۳۹۷-۱-۰۰۸۳اصلی
۸۴شهربانو جلالیان۹۱۲۱۴۵۴۱۸۴۳۹۷-۱-۰۰۸۴اصلی
۸۵میثمکارگرشوروکی۹۱۳۸۶۰۳۰۱۱۳۹۷-۱-۰۰۸۵اصلی
۸۶زهرهشیخ جعفری۹۱۳۳۵۹۰۰۲۰۳۹۸-۱-۰۰۸۶اصلی
۸۷بهنامسلطانی ۹۱۳۲۵۹۰۴۴۳۳۹۸-۲-۰۰۸۷افخاری
۸۸مژگانپاک چشم ۹۱۳۲۷۴۲۰۶۷۳۹۸-۲-۰۰۸۸افتخاری
۸۹سمیه داوودی ۹۱۳۱۵۷۳۵۵۷۳۹۸-۱-۰۰۸۹اصلی
۹۰حسینزارعی پور۹۳۶۶۱۴۱۰۸۲۳۹۸-۱-۰۰۹۰اصلی
۹۱سپهرمعتقد۹۱۲۳۹۰۰۰۷۳۳۹۹-۱-۰۰۹۱اصلی
۹۲احمدشاکر اردکانی ۹۱۳۳۵۹۳۰۰۸۳۹۹-۱-۰۰۹۲اصلی
۹۳محسن فهیمی۹۱۳۱۵۱۹۲۹۰۳۹۹-۲-۰۰۹۳افتخاری
۹۴ندا سلطان ۹۱۲۵۴۴۴۹۹۰۴۰۰-۲-۰۰۹۴افتخاری
۹۵عارفه کلانتر۹۱۳۲۵۹۴۹۹۰۴۰۰-۲-۰۰۹۵افتخاری
۹۶رضا عدالت خواه ۹۱۳۳۵۳۱۰۵۲۴۰۰-۲-۰۰۹۶افتخاری
۹۷فاطمهقاسمی۹۱۳۳۵۵۵۴۱۰۴۰۰-۲-۰۰۹۷افتخاری
۹۸مهدی کریم نیا۹۱۳۳۵۱۷۳۰۷۴۰۰-۲-۰۰۹۸افتخاری
۹۹فاطمه حافظی ۹۱۳۱۵۱۶۸۵۱۴۰۰-۲-۰۰۹۹افتخاری
۱۰۰زهرا بهپور۹۱۳۳۵۴۶۵۸۶۴۰۰-۱-۰۱۰۰اصلی
۱۰۱فاطمه راغبیان۹۱۳۲۵۹۲۶۷۱۴۰۰-۱-۰۱۰۱اصلی
۱۰۲علیفهیمی۹۱۳۰۵۲۲۶۵۱۴۰۰-۲-۰۱۰۲افتخاری
۱۰۳محمد حسین دره زرشکی ۹۱۳۴۵۴۳۸۸۷۴۰۰-۲-۰۱۰۳افتخاری
۱۰۴سید محمد سادات اخوی۹۱۲۸۹۵۳۶۹۰۴۰۰-۱-۰۱۰۴اصلی
۱۰۵محمد مهدی شایق۹۱۳۳۵۴۲۱۶۸۴۰۰-۱-۰۱۰۵اصلی
۱۰۶محمدناصریان۹۲۱۴۹۷۹۱۹۰۴۰۰-۲-۰۱۰۶افتخاری
۱۰۷محمدرضادانایی۹۱۳۳۵۶۱۳۷۳۴۰۰-۲-۰۱۰۷افتخاری
۱۰۸امیرضیاهمت ابادی۹۱۳۱۵۶۸۰۸۵۴۰۰-۱-۰۱۰۸اصلی
۱۰۹منصور رفیعی۹۱۳۳۵۶۷۷۱۴۴۰۰-۱-۰۱۰۹اصلی
۱۱۰سید محمدرضا موسوی بیوکی۹۱۳۳۵۷۱۸۵۷۴۰۰-۲-۰۱۱۰افتخاری
۱۱۱ابوالفضل غلامی قوام اباد۹۱۳۴۵۴۹۱۲۲۴۰۰-۲-۰۱۱۱افتخاری
۱۱۲زهرا محب الخامس ۹۱۳۱۵۷۱۲۵۷۴۰۰-۱-۰۱۱۲اصلی
۱۱۳ابراهیم لشنی ۹۱۹۴۶۴۲۸۷۵۴۰۰-۲-۰۱۱۳افتخاری