اساسنامه انجمن

بسمه تعالی
« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معماری استان یزد»

فصل یکم – کلیات
ماده 1 – هدف :
به اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق ،دفاع منافع مشترک حرفه ای ،بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ،کوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضا،این انجمن صنفی بموجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه تشکیل می گردد.
ماده2- نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام : « انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معماری استان یزد ».
که در این اساسنامه از این پسبه اختصار« انجمن صنفی » نامیده می‌شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی : حوزه جغرافیایی استان یزد بوده،اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است-یزد ،سه راه شحنه،بلوار22بهمن،کوچه شهید پیوندی زاده
تلفن:35280469 فاکس:35280469
تبصره- هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشاردر یکی از روزنامه هاکه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ،به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .
ماده 3- حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی :
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- دریافت ورودیه ، حق عضویت وکمک های مالی داوطبانه اعضا.
3- همکاری در جهت تاسیس،تقویت وگسترش شرکت های تعاونی (اعتبار،مصرف،مسکن)وصندوق تعاون به منظور برخورداری اعضااز تهسیلات بیشتر.
4-حمایت،دفاع پشتیبانی از حقوق ومنافع صنفی وحرفه ای اعضا بطور اعم از طریق ارائه پیشنهادی وجلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی وملی.
5-کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور بر خورداری اعضا از امکانات آن .
6- خرید، فروش و تملک اموال منقول انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
7-انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی.
8-جلب پشتیبانی مراجع دولتی وملی نسبت به هدفهای انجمن.
9-پیوستن به انجمن های صنفی مسکن به منظور تشکیل کانون مربوط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان وکانون عالی انجمن های صنفی پس ار تصویب مجمع عمومی بارعایت مقررات قانونی .
10- همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرارداده شده یا خواهدشد.
فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
ماده4– شرایط عضویت :
کلیه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن درآیند :
1- تابعیت ایران .
2حداقل سن:25سال تمام
3-حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس.
4 –شاغل در حرفه یا صنعت )مهندسی معماری دارای پروانه اشتعال از اجرای ذی ربط) در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر.
5-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
6- نداشن حکومیت کیفری موًثر در محرمیت از حقوق اجتماعی .
7- قبول تعهد اجرای مقررات و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن .
8- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمنمجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان عضویت آنان از سوی هیاٌت مدیره پذیرفته نگردد ، ، متقاضی می تواند خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
ماده 5 – موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 8 این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن).
3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 4این اساسنامه.
4- آرای صادره از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.
ماده 6- منابع مالی انجمن صنفی :
الف– ورودیه برای هرعضو مبلغ 300000ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.
ب – حق عضویت به میزان 50000ریال در ماه .
ج – کمک ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار کمک دهنده.
تبصره 1- قبول و دریافت کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی وحقوقی غیر عضو منوط است به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی .
تبصره 2 – انجمن صنفی دارای حداقل2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالیمی‌باشد.
ماده 7-کلیه اعضا بایدحق عضویت خود را باتوجه به ماده6.مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.
تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.
تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .
ماده8- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار کتبی داده می‌شود و چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره عضویت آنها درانجمن به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجددآنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .
تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، بارای هیأت مدیره خواهد بود .
فصل سوم
ارکان انجمن صنفی
ماده 9- ارکان انجمن صنفی عبارت است از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3- بازرسان
الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :
ماده10– مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضای به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.
برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی دریکی روزنامه ها ویا ارسال دعوتنامه کتبی ببرای اعضا که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .
تبصره 1– دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند
تبصره 2– دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل20 روزقبل از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
تبصره 3– اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایرمواردی که مجمع تصویب نماید؛ بطور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.
تبصره 4- هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده 11- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت
می یابد و چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت . چنانچه درمرحله دوم نیز حد نصاب لازم نرسد برای بار سوم به همان ترتیب دعوت وبا حضور حداقل یک پنجم رسمیت می یابد .
تبصره 1– مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 12 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن .
2- استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط واتخاذ تصمیم نسبت به آن
3- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .
4- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .
5- تعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی.
6- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .
7- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن معلق یا سلب عضویت شده اند..
8- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.
9- تصویب ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونیها .
10- انتخاب اعضا و علی البدل هیاًت داوری انجمن صنفی.
11-اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظورتشکیل کانون و یا الحاق به کانون فعالیت های مشرک با کانون انجمنهای صنفی استان،سراسر وکانون عالی انجمن های صنفی ویا خارج شدن از کانون مذکور.
ماده 13 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد زیر ،با حضور نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .
2- عزل انفرادی یا دست جمعی اعضای هیاًت مدیره و بازرسان
3- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه
تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص درآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .
ماده 15-پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس با یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسهمجمع مرکب از یک رییس،یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان و بازرسان و هیاًت داوری یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .
تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیاًت و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند (در صورتی که انجمن دارای کمتر از 20 عضو باشد،بانظر اکثریت اعضای مجمع ،کاندیدا بودن اعضای هیئت رئیسه بلامانع است ) .
تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره
3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ،بازرسان اصلی و علی البدل و در صورت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیاًت داوری را طی صورتجلسه تعیین نمایند.
ماده 16-چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگیانجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و اجتماعی تسلیم نمایند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه ونظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد .
ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 17- هیأت مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رای کتبی و مخفی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای
مدت ..3. سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .
ماده 18- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیراز بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار و اجتماعی تسلیم نماید .
ماده 19-جلسات عادی هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا ( حداقل3نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .
تبصره 1- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 20- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت ، کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت وسایر مدارک شناساییانجمن ، به نام انجمنصنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی(رئیس ،دبیر،خزانه دار)، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمنصنفی را در آن واریز نماید .
ماده 21 –رئیس هیاًت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه امول ، دارائیها، اسناد اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها میباشد .
تبصره – کلیه مکاتب اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیاًت مدیره یا دبیر ،ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ،اوراق رسمی بهادار و قرارداد تعهد آور که به تصویت هیاًت مدیره رسیده باشد با امضای مشترک رئیس هیاًت مدیره یا دبیر و خرانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
ماده 22 – در صورت استعفا ،فوت، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان. یک سوم اعضای انجمنصنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستن جهت تعین تکلیف مراتب را به اظلاع وزارت ،کار و اموراجتماعی اعلام نمایند.
ماده 23 – هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه
دارایی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 24 – سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت).
2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
6- تعیین محل اقامتگاه و دفتر مرکزی انجمن صنفی.
7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
9- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .
11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
12- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .
ماده 25 – وظایف رییس هیأت مدیره :
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.
4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.
5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.
ماده 26–دبیر خانه ی انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیرخانه و زیر نظر هیاًت مدیره به منظور ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم اداره تشکیلات اجرایی مصوبات هیاًت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیاًت مدیره
تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده
می شوند .
ماده 27– وظایف واختیارات دبیر:
دبیردر صورت تفویض ازطرف هیات مدیره، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .
2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .
3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار درصورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیاًت مدیره.
4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن.
5- تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت ، کار و اموراجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
10-نصب آگهی ها و اعلامیه ها در تابلو های اعلانات ومحل های تعیین شد برای اطلاع و آگاهی اعضا .
11- انجام سایر اموری که نحوی از انحاءبا وظایف دبیرخانه ارتباط دارد
تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .
ماده 28- وظایف واختیارات خزانه دار:
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :
1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ
حسابهای انجمن صنفی .
3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحساب های مربوط .
4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .
6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.
ج ـ بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان
ماده 29 – بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 1نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یکسال انتخاب
می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.
ماده 30- وظایف و اختیارات بازرسان :
1- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
2- رسیدگی و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
3- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت ، کارواموراجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .
5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به تبصره یک ماده 11این اساسنامه.
6- بازرسان میتوانند درجلسات هیاًت مدیره، بدون داشتن حق رای .
7-بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند
.8- بازرسان ملزم هستند دارای دو دفتر برگ شماری شده بوده خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی، یا وزارت ، کارو امور اجتماعی ارایه نمایند .
9- بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی ورسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم
سایر مقررات
ماده31- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره،هیاًت داوری و بازرسان علاوه برشرایط مندرج در ماده ،4باید دارای شرایط زیر باشند:
1- حداقل 25سال تمام سن.
2- حداقل تحصیلات :لیسانس .
3- حداقل 2سال سابقه عضویت انجمن صنفی،منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.
تبصره-کاندیداهای اولین دوره ی هیاًت مدیره ،هیاًت داوری و بازرسان از شرط مقرردر بند3 معاف هستند.
ماده 32در اجرای ماده18آیین نامه انجمنهای صنفی به منظور ثبت و آموزشاعضا ، هر دوره حداقل 5درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .
ماده 33–مجمع عمومی عادی میتواند ازبین اعضای مجمع ،3یا7نفر از افرادی را که شرایط مندرج درماده 31این اساسنامه دارا باشن به ویژه با تاکید بر دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس به عنوان اعضای هیاًت داوری برای مدت 3 سال انتخاب و طی صورت جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نمایند-اعضای هیاًت داوری دربرابر مجمع مسئولیت دارند .
تبصره1- اعضای هیاًت داوری در اولین جلسه پس از انتخاب ،از بین خود یک نفر رئیس ،یک نفر نایب رئیس ویک نفر منشی انتخاب و صورت جلسه ای تنظم و امضا نموده،جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می نمایند.
تبصره2- حل اختلافات بین اعضای هیاًت مدیره بایک دیگر ،یا هیاًت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیاًت مدیره یا بازرسان ،در چهار چوب مقررات قانونی ،به عهده هیاًت داوری بوده موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود را در قالب صورت جلسات تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند،ک
گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارائه نمایند
ماده 34 –مهر انجمن پس از تصویب هیاًت مدیره وتایید کار و امور اجتماعی ،قابل استفاده خواهد بود.
هرگاه مهر انجمن تغییر یابد ،بدون تاًیید وزارت کار و امور اجتماعی ،آن غیر قانونی وقابل پیگرد می باشد.
ماده 35-مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .
ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
2- چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره سپری شده و نسبت تجدید انتخابات اقدام نشده باشد.
3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه ومطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و اموراجتماعی اعلام نماید .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و اموراجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت.
ماده 37 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد؛بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطاربازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا دیبر یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمنرا به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذیربط اعلام نمایند .
ماده 38- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار وامور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه داراییهای انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمنرا تهیه نموده، دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت کار وامور اجتماعی در اختیارخانه سالمندان مهریز قرار دهند و در صورت عدم وجود به موًسسه خیریه فاطمه الزهرا تفت واگذار شـود .
ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی لازم الرعایه می باشد.
ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراست.
ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .
این اساسنامه در 4فصل و 41ماده و 39تبصره در تاریخ32/3/87با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده مورخانجمن صنفی کار فرمایی مهندسین معمار استان یزد رسید .