نمونه کار های اعضاء

تجاری طبقاتی ترابی
ساختمان اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد
خانه آقای عظیمی
طرح احیاء و پویا سازی کوچه 19 بلوار پاسداران یزد
آپارتمان مسکونی نیارش 3