نمونه کار های اعضاء

ساختمان اداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد
آپارتمان مسکونی نیارش 3
طرح احیاء و پویا سازی کوچه 19 بلوار پاسداران یزد
تجاری طبقاتی ترابی
خانه آقای عظیمی