اعضای هیئت مدیره انجمن

مهندس الهام اسماعیلی
رئیس هیئت مدیره
مهندس مهدی رضایی
نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس احسان نوری
دبیر انجمن
مهندس مسعود میروکیلی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار
مهندس حمید جلیلیان
عضو هیئت مدیره
مهندس سید منصور سید علاقه بند
بازرس اصلی
مهندس مهدیه پور آدینه
بازرس علی البدل